МЕТОДИЧНІ рекомендацІЇ

щодо апробації (передзахисту) кандидатської дисертації

в Київській Духовній Академії

 

1.          Апробація (передзахист) дисертації — це попередня експертиза дисертаційного дослідження. Вона проводиться на кафедрі, на якій дисертація була виконана.

2.           Апробація (передзахист) має перш за все виявити міру особистої участі автора в отриманні результатів, викладених в його дисертації, ступінь достовірності цих результатів, їх новизну і практичну значимість, ступінь відповідності виконаного дослідження заявленому профілю дисертації. Результатом апробації є висновок про можливість і доцільність захисту поданого дисертаційного дослідження.

3.           На передзахист здобувач повинен подати готовий текст дисертації, оформлення якого повною мірою відповідає нормам, затвердженим Вченою Радою Київської Духовної Академії, проект автореферату і прохання з зазначенням теми роботи, імені наукового керівника та кафедри, на якій було виконано дисертацію. Допускається подача на передзахист незброшурованого тексту роботи.

4.           Здобувач повинен пред’явити під час передзахисту свої публікації на тему дисертації. Якщо ці тексти були опубліковані в друкованих виданнях, то на передзахист пред’являються їх оригінали або ксерокопії. Якщо йдеться про публікації в електронному вигляді, то на передзахист пред’являються роздруки сторінок відповідних електронних ресурсів. Якщо статті здобувача прийняті до публікації, але на момент передзахисту ще не опубліковані, він пред’являє на апробацію роздруки комп’ютерного набору цих статей і довідки з редакцій відповідних видань про прийняття статей до публікації.

5.           У процесі підготовки дисертації кафедра за ініціативою здобувача чи його наукового керівника може проводити обговорення (експертизу) окремих частин дисертації по мірі їх написання. Такі обговорення мають неформальний характер і не звільняють здобувача від необхідності подавати повний текст дисертації на передзахист у встановленому порядку.

6.           Дисертація може бути допущена до передзахисту лише за згоди наукового керівника. Свідченням згоди наукового керівника на проведення передзахисту є його підпис на титульному аркуші роботи. Цей підпис означає, що науковий керівник бере на себе відповідальність за прийняте рішення.

7.           Після отримання згоди наукового керівника здобувач подає три екземпляри дисертації секретарю Вченої Ради. На останній сторінці кожного екземпляру основного тексту роботи обов’язково має стояти підпис здобувача. Секретар Вченої Ради подає дисертацію Ректору. Ректор приймає рішення про призначення рецензента.

8.           Рішення щодо часу проведення передзахисту приймається завідуючим кафедрою після узгодження з адміністрацією Академії. Слід враховувати, що рецензент повинен мати не менше трьох тижнів для написання відгуку. Відгуки наукового  керівника і рецензента мають бути передані здобувачу не пізніше ніж за 5 діб до призначеної дати передзахисту.

9.           Науковий керівник готує до передзахисту відгук про здобувача, в якому має бути представлена його характеристика як вченого, оцінена його ерудиція і здатність до самостійних наукових досліджень, а також зроблена загальна характеристика роботи.

10.      В поданій рецензії мають бути відображені актуальність дисертації, обґрунтованість і наукова новизна отриманих результатів, практична значимість роботи, а також вказані недоліки дисертації. Крім того, у відгуку оцінюються структура дисертації, мова та стиль викладення матеріалу, дотримання встановлених правил оформлення роботи. Рецензія обов’язково має завершуватися висновком: рекомендувати дисертацію до захисту, не рекомендувати чи рекомендувати після доопрацювання.

11.      На передзахисті мають бути присутні завідуючий кафедрою, секретар Вченої Ради, проректор з навчальної роботи, науковий керівник і рецензент роботи, викладачі кафедри, а також всі бажаючі з-поміж викладачів Київських духовних шкіл. За ініціативою кафедри і за згоди Ректора на передзахист можуть бути запрошені спеціалісти, що не є членами корпорації Київської Духовної Академії і Семінарії.

12.      В разі необхідності для апробації дисертації за розпорядженням Ректора може бути призначене спільне засідання кількох кафедр.

13.      Для того щоб засідання кафедри було правомочним провести передзахист, на ньому повинні бути присутніми щонайменше 2/3 членів кафедри. При цьому не менш ніж троє з-поміж присутніх членів кафедри повинні мати науковий ступінь (кандидат богослов’я, магістр богослов’я, доктор богослов’я, доктор церковної історії, доктор канонічного права).

14.      Головує на передзахисті завідуючий кафедрою. Якщо завідуючий кафедрою є науковим керівником роботи, яка проходить апробацію, він передає право головування на час передзахисту іншому члену кафедри, який має науковий ступінь, або одному з присутніх членів адміністрації (секретарю Вченої Ради чи проректору). Якщо на передзахисті присутній Ректор, то він головує на засіданні згідно зі своїм статусом.

15.      Як здобувач, так і учасники засідання мають право записувати передзахист на аудіо- та відеопристрої.

16.      Передзахист проводиться за такою процедурою:

а)           Головуючий оголошує ім’я здобувача, тему його роботи, імена наукового керівника і рецензента.

б)          Здобувачу надається слово тривалістю в межах 10 хвилин для викладення основних положень дисертаційного дослідження. У цьому слові обов’язково вказуються тема, цілі і завдання дослідження, обґрунтовується його актуальність, описуються використані джерела й література, дається стисла характеристика структури дисертації, наводяться висновки, зроблені автором під час проведення дослідження.

в)           Учасники засідання задають здобувачу питання щодо змісту його виступу.

г)           Виступає науковий керівник з відгуком про здобувача і виконану ним роботу.

д)          Виступає рецензент.

е)           Здобувач відповідає на питання, зауваження і пропозиції, що містяться у відгуку і рецензії.

ж)         Головуючий відкриває дискусію, під час якої присутні висловлюють свої думки щодо роботи та зачитаних відгуків, а також задають питання здобувачу.

з)           Головуючий підводить підсумки дискусії і виносить на обговорення проект рішення. На час підведення підсумків передзахисту здобувач залишає засідання.

и)          Проект обговорюється, за необхідності доопрацьовується з урахуванням висловлених зауважень і ставиться на голосування.

к)           Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

17.      За результатами проведеної апробації кафедра приймає одне з таких рішень:

а)           Дисертація може бути подана на захист у даному вигляді без доробок.

б)          Дисертація може бути допущена до захисту с незначними виправленнями на основі зауважень, висловлених під час передзахисту. У цьому разі здобувач отримує право подати роботу до захисту без повторної апробації відразу ж після внесення в неї необхідних виправлень.

в)           Дисертація може бути допущена до захисту лише після значного доопрацювання. У такому разі кафедра встановлює термін для доопрацювання. Після закінчення цього терміну дисертація знову може бути представлена на передзахист.

г)           Дисертація не готова до захисту і потребує істотної переробки. У цьому разі здобувач може повторно представити свою роботу на передзахист не раніше ніж через 6 місяців після прийняття рішення.

д)          Здобувач не здатен справитися с закріпленою за ним темою і тому йому рекомендується відмовитися від цієї теми і закріпити за собою іншу тему дисертаційного дослідження.

18.      На передзахисті кафедра також затверджує проект автореферату і приймає рішення щодо допуску його до друку.

19.      Після закінчення засідання завідуючий кафедрою і секретар кафедри складають протокол засідання, який подається секретарю Вченої Ради. До протоколу додаються відгук і рецензія. Секретар Вченої Ради подає протокол на затвердження Ректору і після затвердження робить витяг з протоколу, в якому має бути відображене прийняте рішення.

20.      Витяг з протоколу засідання кафедри засвідчується Секретарем Вченої Ради и видається здобувачу. Цей витяг служить підставою для подачі дисертації до захисту чи до повторного передзахисту.